AIP


Soovijatele on kasutamiseks 2 arvutit

Avaliku Interneti Punkti kasutamine
  • Arvuti kasutamiseks on soovitav eelnev registreerimine, mida võib teha ka telefoni teel.
  • Raamatukogu töötaja registreerib raamatukogu kasutaja arvuti kasutamise alguse ja lõpu nimeliselt RIKSWEBis.
  • Arvuti töö tõrgete ilmnemisel tuleb arvuti kasutamine kohe katkestada ja informeerida sellest raamatukogu töötajat.
  • Arvutid on mõeldud internetist informatsiooni otsimiseks, info väljatrükiks, e-posti ja pangateenuste kasutamiseks.
  • Arvuti kasutamisel on keelatud: ise arvutit avada ja sulgeda, mänge mängida, külastada tasulisi ja ebasündsaid lehekülgi, häirida teisi arvutikasutajaid, installeerida omavoliliselt programme.
  • Raamatukogu ei kanna vastutust "Autoriõiguse seaduse" rikkumise eest Interneti kasutamisel. Vastutus oma käitumise eest lasub kasutajal.
  • Arvuti kasutaja poolt raamatukogule tekitatud materiaalse kahju hüvitab kasutaja.
  • AIP kasutamise eeskirja mittetäitmise, vara tahtliku rikkumise ja ebakorrektse käitumise korral on raamatukogu töötajal õigus võtta külastajalt arvuti kasutamise õigus.